Attention

X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site

Attention

X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video

X


HIVsa ǂanǂans
HIVsa ǂanǂans
Add video to playlist Create Playlist
HIVsa ǂanǂans

Nē gonsìb ge !Nomades laeba khoe-e ǂgom!gâ tsî mîbas !kha a dìxūxa. Nē ǂhôaras ge |garos !nomadesa ūhâ tsî ra ǂaiǂhonsesns ||îs !gasasas nî mibas xa ra !gû.║îs !gôs kais ge as ǂai!gâ nēs xa ti ra |awemāsi.