Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
We'd like one thing before you download!
X

Please give us your email address before you download. Feel free to subscribe to our Newsletter while you’re here!


Download
is this the thing?

Հայերեն (Armenian)

Հայերեն (Armenian)

Անչափահասների սեռական առողջության պաշտպանություն

35
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Պատրա՞ստ եք սեռական հարաբերությունների համար

75
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Ինքնուղղված աբորտ

38
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Անհարմար զրույցներ

21
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Անվտանգ կապի մեջ մնալը

35
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Բուլինգ

93
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Դեպրեսյա և անհանգստություն

32
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

ՍՀՄ Մարդիկ

19
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Ի՞նչպես գտնել տարեց մարդու, ում կարող եք վստահել

14
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

գենդերային դերեր

41
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Սեռական հարաբերությունները և զգացողությունները

78
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

AMAZE Առողջ և անառողջ հարաբերությունները

21
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

ՄԻԱ – ով վարակված անձիք

17
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Երկարարատև գործող հակաբեղմնավորիչներ

16
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Հղիությունը և վերարտադրութունը

11
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Սեռական հասունություն և ինքն

15
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

բժիշկ

31
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Գենդերային ինքնագիտակցություն։ Գենդերի ներքին ինքնազգացողություն։

14
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Սեքստինգ. Սեռական բովանդակության հաղորդագրություններ. Ի՞նչպես է պետք վարվել_

31
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Հղի

76
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

ՍՀՓՎ կարծրատիպ

18
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Սոցիալակն մեդիան և ինքնագնահատականը

406
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Սեռական հարաբերությունների մասին զրույցը երեխայի հետ

18
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Դեռահասության ճգնաժամ

22
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

10 նշան, որ դուք սեռական հասունացման շրջանում եք

52
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Հակաբեղմնավորման

20
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

տղա սեռական հասունության շրջանում

21
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Աղջիկների սեռական հասունացման հիմնական նշանները

404
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Կուսություն

138
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

աբորտ

26
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Անհետաձգելի պաշտպանություն

12
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Մարդու Պապիլոմավիրուսը

17
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Ի՞նչ է նշանակում սեռական կողմնորոշումը

20
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist
Հայերեն (Armenian)

Գիշերային սերմնազատում

22
Հայերեն (Armenian)
Add video to playlist Create Playlist