Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Kulibubura Kuhamena Uvera Woge Wokambumburu koHIV (Rukwangali)
Kulibubura Kuhamena Uvera Woge Wokambumburu koHIV (Rukwangali)
Add video to playlist Create Playlist

Kulibubura Kuhamena Uvera Woge Wokambumburu koHIV (Rukwangali)

Mafano kwa singonona ediviso lyokambumburu koHIV kumwe nokusimwitira sihorokwa somukadona ogu ga parukire nokambumburu koHIV omu ga kere nositangalimba asi a vhure kutantera ko sipwa sendi asi vana ka mu kwata kambumburu koHIV ndi hawe.Mukurwendi gomukadi kwa mu tanterere asi ana hara kugazara po nawa ntani asi yilye na tantera,ngapi omu na vhura kupwagesa mbudi zina yipo va mu dive asi ana kara nokambumburu kena,ntani kapi sina kara hepero asi a si rugane pangenderera.