Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


ǃKharu ge ǀgaiǁgūǀkhās ǀkha ǂharugus
ǃKharu ge ǀgaiǁgūǀkhās ǀkha ǂharugus
Add video to playlist Create Playlist

ǃKharu ge ǀgaiǁgūǀkhās ǀkha ǂharugus

Xoa!gā!gās

Nē gon-īsib ge igeǁaeb di ǁgoeǂharugu!gûǂamde ra !hoa!gao. !Aruǀî ra mî!gā!gā tare-i a !gûǂam tsî matis nēsa tātse a tsâǀkhāhe hâ khoe-i di ǀhawi tama !khaisa. Ai!âb ǁgab ge gon-īsiba ra ǁgauǂui matikōse i a ǂhâǂhâsa !khaisa, ǂgom!gâts hâ khoe-e, sats tamas ka io ǂants a khoe-i ga sorosi!hāsaradi, !khā!khādi,ǂūǂūdi tsî sorosi!gûǂamdi hîa ǂhauō!nâse ra tsâ kai tsî-e mîbasa. ǁGoeǂharugu!gûǂamdi, !khā!khādi tsî !hāsaradi ge mâ khoe-i hoa i ǀkha a īǁkha, ǁNās ǁkhasab ge nē gon-īsiba ǁgamǁarede !khōǂgā hâ, mâǀgaub aits sorosi!gûǂamde a !nuri ǁkhade tsîts mati ǀō-aisa huiba a hōxū ǁkhade. Kaise i ge a ǂhâǂhâsa ǂansa sorosi!gûǂamde da nî !nurisa. ǀNîsits ga kaikhoe-i ai !nuri tsî-i ga ǂgomtsi tama i tsî xū-e dī ǁoa huitsi nîse o noxopa ǀnî hâ kaikhoe-i ai sī !nurisa huibats nî hōs kose.