Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Kuparuka Nomahepeko Pita Goruhonda
Kuparuka Nomahepeko Pita Goruhonda
Add video to playlist Create Playlist

Kuparuka Nomahepeko Pita Goruhonda

Mafano kwa gava masingonono kuhamena yihorokwapita mehepeko lyekaro kumwe panyama.Ago kuna kusingonona asi nani ehepeko yininke musinke,morwasinke yina karere asi ou kapisi unzoni wogu ya horokera.Kwa ku singonona mulyo gokutantera ko mukurona ogu wa huguvara nsene muntu wa diva ndi nyamoge lina kuhorokere ehepeko,ndi nkenye tupu yikaradona yina ku dira ku ku zuvhisa mbili.Nyanya zekaro kumwe panyama nehepeko kuvhura kuhorokera nkenye gumwe.Momafano aga kwa kara mo nzogera zokuhamena komulyo gokurapota mahepeko kumwe nokugwana mbatero zehungomwenyo .Yina kara hepero asi nsene mukurona ogu ono kutantera kapi ana ku yi pura,ndi kapi ana kurugana ko yuma moku ku popera,twikira ngorooro kutantera ko vakuronapeke ava wa huguvara dogoro ngo ka gwane mbatero ezi ono pumbwa.