Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Oku Ungaunga no Mahepeko go Paihulo Methimbo Lyapita (Oshindonga)
Oku Ungaunga no Mahepeko go Paihulo Methimbo Lyapita (Oshindonga)
Add video to playlist Create Playlist

Oku Ungaunga no Mahepeko go Paihulo Methimbo Lyapita (Oshindonga)

Okafilima hano otaka ndjandjukununa nokutu yelithila omahepeko gopaihulo mepititathimbo kutya oshike. Omahepeko ngono haga ningwa kookume yopaihulo nenge kaayihokani. Ano ogo omahepeko gaa heshi okwiidhidhimikilwa ngono haga holoka uuna yaali yeli mohole yopaihulo.

Ndhidhilika: Oku gandja ombedhi kunakuningilwa omahepeko gopaihulo kashili mondjila molwaashono nakushiningilwa ineshihogolola/ hasho ahala.

Otatu lombwelwa nokudhimbulukithwa mofilima kutya, oshili shasimana oku ya momutumba nomuntu omwiinekelwa wumu tseyithile omahepeko ngono to ningilwa ku kahewa koye gopaihulo/ komusamane / omukulukadhi goye.

Oku popya nomuntu omwiinekelwa ohashi mangulula omutima gwanakuningilwa uuhwapindi ngambuno noha shikeelela omauvu ogenji ngaashi: ombinzi yalonda.

Oshili wo etumba oku kwathela omuntu wumushi taningilwa omahepeko gopaihulo kukuume ke gwopamilalo.

Natukonekeni: Omuntu kehe ota vulu okuningilwa oshihakanwa shomahepeko gopaihulu.

Osha simana oku lopota omahepeko goludhi kehe opo tumone omakwatho kwaambono yena otseyo yoku kwathela oshigwana ngele tashiya kiipambele yoludhi nduka mbala.

Uuna omwiinekelwa goye gwotango itaa itaale ko uupyakadhi woye, ino sholola, ashike pula kohemo nomwiinekelwa alandulako sigo wamono ekwatho.