Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Ayihe Kombinga Yoku Mona Omathimbo Goye (Oshindonga)
Ayihe Kombinga Yoku Mona Omathimbo Goye (Oshindonga)
Add video to playlist Create Playlist

Ayihe Kombinga Yoku Mona Omathimbo Goye (Oshindonga)

Okafilima hano oka vongokononwa nkene omathimbo gaakintu haga holoka ano ashihe shono hashiholokapo noku tupa omadhidhiliko kutya omathimbo getu ogeli poku tameka. Otaka gandja wo uuyelele wuulethimbo kwato lyomathimbo getu, hashi ikolele komalutu getu. Tatu yelithilwa nawa nkene tuna oku longitha iilongithomwa mbyono yetu nuninwa una tuli komathimbo nenge tatu opaleke.

Nopehulilo lela, okafilima otake tupe uuyelele waashono tuna okuninga/okulongitha opo tuhwepopaleke uuwehame mbono hawu etwa komathimbo.