Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Sa Tarekhoeǀaeb Tamas Ka Io Tsēba Hōs xa
Sa Tarekhoeǀaeb Tamas Ka Io Tsēba Hōs xa
Add video to playlist Create Playlist

Sa Tarekhoeǀaeb Tamas Ka Io Tsēba Hōs xa

Hoa!nâ-aixase sa tarekhoe ǁkhâǀaesenni hōs ǂama:

Nē videob tamas kai o gon ra ai-īsib ge tarekhoes ǁîs ǁkhâǀaesena ra hō ǁaeb xa ra ǁgui!ā. ǁÎb ge ǁkhāti, ǁhās, gaxusib ǁkhâǀaesenni !gûǂnamis, tsauratsaurasa ǁnāpeb, tamponni tsî ǁkhâǀaesenni raxapa!nâhe kōbis tamas ka io ǀōpas xa ra !gā!gā. Nē videob tamas ka io gon ra ai-īsib ge kremgu ore!gâhe ǁkhā ǀgaugu tsîna ra ǂgaikhâi.