Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Tare-e a ǀgaiǁg ūǀkhā?
Tare-e a ǀgaiǁg ūǀkhā?
Add video to playlist Create Playlist

Tare-e a ǀgaiǁg ūǀkhā?

Nē videob tamas ka io gon ra ai-īsib ge ǀgai!khō ǁgūǀkhāsa !hoaǂam tsî ra !gā!gā tsî mā-amsa ǁnās !nâ. ǂAn!gâ re ǀgai!khō ǁgūǀkhās ǂama !hoas a sausausa !khaisa, xawe I ge ǂhâǂhâsa !kharaga tanisenǀgaugu ǀgai!khō ǁgūǀkhās ǀkhā !gaeǁaresaga ǁnâu!āsa tsî khoe-e mîbasa tamas ka io hui-ôasa, hâna(t)s ga ǁgūǀkhāhe hâ io.