Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Gagasi ǂurusib Tsîn Ge Sorosi ǂurusib Khami a ǂhâǂhâsa
Gagasi ǂurusib Tsîn Ge Sorosi ǂurusib Khami a ǂhâǂhâsa
Add video to playlist Create Playlist

Gagasi ǂurusib Tsîn Ge Sorosi ǂurusib Khami a ǂhâǂhâsa

Nē !khoǁnâb/bidiob ge, gagasi-ǂurusib di hara-ǁnâu!āba ra mâ, mâtib ta ǁaeba xu ǁaeb /kha !kharagagus, mati-ī khoe-i hoae gagasi-ǂurusib di !gomsina a ho!â ǁkha !khais, tsi ǁkhati /aweman /guri-tsâsens gagan ga !nâmiǂgatsi ots ni khoakhoasen tamas ga io huiǂȗisen ū ‖kha nâ.

Tsȋb ge bidioba ‖khawa ra ǂan!â, ‖ei‖eisens tsȋ /uritstâsens tsȋn ‖aubexa a ǂkhanu ‖nâ !âb tararesi tsi aorekhoe kais kaikhâis /kha sa, xawe ‖nâ ‖aeb ǂhȗnȗgab ai ra /gon/gon!gao ǂhâǂhâsib hâ sa huiba ne gagasi ǂurusiba hobas !aroma.